G - Wurf:

Fee vom Lobertal - Navaro vom Greifenring

Wurftag: 10.03.2010        Wurfstärke: 5/3

               Fee                                       Navaro